Трудова медицина

Трудова медицинаСчетоводна кантора Ка-Ес Консулт предлага на своите клиенти пълно счетоводно обслужване  спрямо всички изисквания на инспекция по труда и ЗЗБУТ.

Комплексно обслужване от СТМ, в обем не по-малък от нормативно определения в Наредба №3 на МЗ и МТСП от 25,01,2008 за Службите по трудова медицина и включващ:

Оценка на условията на труд и риска при работа.

  • Съгласувано с работодателя идентифициране на рисковете и изготвяне на програми за контрол и намаляване на риска при работа.
  • Документиране на оценката на риска.
  • Вътрешно фирмена организация на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд/ заповеди,правила по безопасност и хигиена на труда, инструкции за работа с машини и съоръжения, длъжностни характеристики и др./
  • Провеждане на обучение на участниците в трудовия процес по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009г.
  • Начално и периодично обучение на участниците в Комитетите/Групите по условия на труд.

Контрол на факторите на работната среда

  • Извършване на измервания на микроклимат, осветеност, шум в работната среда.
  • Измерване импеданса на защитния контур “фаза – защитен проводник”, съпротивление на заземители, мълниезащита.

Организация и провеждане на предварителни и периодични, профилактични медицински прегледи.

  • Заключение за пригодността за извършване на даден вид работа на базата на предварителни и периодични прегледи.
  • Ежегоден анализ на здравното състояние на работещите.