ТРЗ и личен състав

Счетоводни услуги, ТРЗ и личен съставСчетоводни услуги “КА-ЕС Консулт” Варна осигурява възможно най-пълния сервиз по обслужване на възнагражденията на Вашия персонал, като гарантираме пълна конфиденциалност на възнагражденията.

1. Изготвяне на трудови договори, граждански договори,  договори за управление и контрол.

2. Поддържане на трудови досиета на служителите.

3  Изготвяне на  ведомости за заплати.

4. Изготвяне на месечни справка, декларация  образец 1 и 6.

5. Изготвяне на платежни документи за плащанията на осигурителните вноски и данък върху доходите на физическите лица.

6. Обработка на болнични листове и подаване в  НОИ.

7. Попълване на трудови книжки.

8. Попълване и заверка на осигурителни книжки.

9. Изготвяне на документи,удостоверяващи осигурителен и трудов стаж на персонала- УП2 и УП3.

10. Изготвяне и подаване на статистически форми за целите на изискванията на НСИ.

11. Представителство пред НАП,НОИ,НСИ.