Абонаментно счетоводствоАбонаментно счетоводство – Счетоводна кантора „КА-ЕС консулт“

Услугите които предлагаме са:

1. Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

2. Дълготрайни активи-завеждане, изготвяне на амортизационни планове, начисляване на амортизации,периодични оценки,статистически справки;

3. Материални запаси-движение, инвентаризации, периодични оценки, статистически справки;

4. Текущо счетоводство, в съответствие с изискванията на българското законодателство и Счетоводните Стандарти;

5. Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност(ЗДДС);

6. Изготвяне и подаване на месечни Интрастат иVIES декларации,съгласно изискванията на ЗДДС;

7. Проверка за дължими месечни данъци,изчисляване и подготвяне на платежни документи за превода им;

8. Изготвяне на периодични счетоводни справки,отразяващи текущия финансов резултат на дружеството;

9. Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности,движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции(банка,застрахователни дружества,лизингови дружества и т. н.)

10. Представителство пред данъчните органи във връзка с назначени данъчни ревизии,възстановяване на ДДС, насрещни и други проверки.

11. Годишно приключване на фирми в края на отчетния период;